Nadané dieťa - jeho odlišnosti od obyčajného dieťaťa

Nadané deti sa odlišujú od rovesníkov toho istého veku a majú svoje charakteristiky a znaky potvrdzujúce špecifickosť ich vývinu. Jedná sa o deti s nadpriemerne vysokou úrovňou všeobecných rozumových schopností, často v kombinácii s výrazne vyhranenými záujmami a schopnosťami v špecifickej oblasti (napr. matematika, zemepis, astronómia, zoológia atď.

Intelektovo nadané dieťa charakterizuje prudký vývinový náskok pred rovesníkmi. Na druhej strane v osobnostnej sfére sa prejavujú u týchto detí také vlastnosti ako zvýšená zraniteľnosť, emocionálna a sociálna nevyrovnanosť, uzavretosť až neprístupnosť. Sú náročnejšie na výchovu. Kladú veľa otázok, spokojné sú len vtedy, keď všetko logicky pochopia a dostanú vyčerpávajúcu odpoveď. Neuznávajú autoritu, dospelých považujú za partnerov. Disproporciou v ich vývine je, že vedomostná stránka predbieha emocionálno-sociálnu. Emočne a sociálne pomalšie dozrievajú, majú sťažený socializačný proces včlenenia sa do sociálneho prostredia. Sú zraniteľné a nevyrovnané, stáva sa, že vybuchujú do extrémnych záchvatov plaču. V kolektíve rovesníkov často krát nemajú kamaráta. Potrebujú však dôverníka a neformálny priateľsko -  partnerský vzťah.

Potreba osobitnej výchovy a vzdelávania mimoriadne intelektovo nadaných detí bol spracovaný do Programu Aprogen. Je to alternatívny program vzdelávania nadaných.