Prijímanie žiakov

Prijímanie žiakov do prvého ročníka sa uskutočnuje formou zápisu, ktorý prebieha zvyčajne v mesiaci január. Po zápise dieťaťa budú zákonní zástupcovia kontaktovaní Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, v ktorom absolvujú psychologické vyšetrenie a testy. Psychológ na základe výsledkov vyšetrenia doporučí dieťa, aby navštevoval triedy pre intelektovo nadané deti. 
V prípade, že rodič spozoruje u svojho dieťaťa špecifické prejavy, ktoré smerujú k znakom nadaného dieťaťa aj počas školského roka, je vhodné, aby sa skontaktoval s našou školou a poinformoval sa o možnostiach zaradenia svojho dieťaťa do tried pre intelektovo nadané deti. Dieťa je možné po konzultácii s vedením školy začleniť do vyučovacieho procesu aj počas školského roka. Dieťa je možné prijať aj do vyšších ročníkov. Podobne ako pri vstupe do prvého ročníka, aj tu je podmienkou vyšetrenie v Centre pedagogicko - psychologického poradenstva a prevecie. Psychológ na základe výsledkov vyšetrenia môže doporučiť, aby dieťa navštevovalo triedy pre intelektovo nadané deti.
 
Kontakt:
CPPPaP
Kukučínova 473
911 01  Trenčín
tel.: 032/7436 12