PROGRAM APROGEN (špecifiká) NA NAŠEJ ŠKOLE

 

            Vyučovanie detí v triedach prebieha podľa Školského vzdelávacieho programu pre triedy s intelektovo nadanými deťmi, ktorý pre podmienky Základnej školy Kubranská vypracovala Mgr. Marta Kákošová.

            Učebné rámcové plány pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vypracoval VUDPaP. Obsahujú rámcové učebné plány Štátneho vzdelávacieho programu (ISCED 1 a 2) v upravenej forme pre žiakov s intelektovým nadaním. Úpravy sa týkajú pridaním niektorých hodín, ale v niektorých prípadoch aj redukciou dotácie takých predmetov, ktorých látku si žiaci vzhľadom na svoj intelekt osvoja rýchlejšie.

Vyberáme niektoré špecifiká výučby zo ŠkVP:

ATMOSFÉRA TRIEDY:

-          atmosféra v triede je neformálna a priateľská. Na 1.stupni sú súčasťou vyučovacieho dňa ranné komunity, kde majú žiaci a učitelia priestor na otvorenú vzájomnú komunikáciu. Na 2. stupni sa tieto stretnutia realizujú v rámci triednickej hodiny.

-          pri vyučovaní sa uplatňuje princíp dôvery v schopnosti žiakov a akceptovanie osobností žiakov

-          uplatňujú sa psychologické pravidlá a zásady zohľadňujúcu individualitu žiakov

VYUČOVACIE PREDMETY:

-          v triedach sa vyučuje od 1. ročníka  ANJ, Informatika

-          v prvom polroku 1. ročníka prebieha výučba paličkového písma

-          od 1. ročníka sa vyučuje predmet Obohatenie podľa učebných osnov vypracovaných školou prostredníctvom ktorého sa rozširujú poznatky detí na rôznorodé zaujímavé témy predovšetkým z oblasti prírodovedy, geografie ako napr. dinosaury, podmorský svet, vačkovce, dažďový prales, meteority a pod. Vyučujúci organizuje hodinu podľa záujmov a schopností  detí v triede

-          v rámci voliteľných hodín je zvýšená dotácia na vybrané predmety, čo umožňuje žiakom a učiteľom hlbšie preniknúť do danej problematiky. Otvára sa tu priestor na tvorivú a samostatnú prácu žiaka získavať samostatne nové informácie, prinášať nové myšlienky, pohľady a pracovné postupy

-          nadaný žiak môže byť preradený do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka, môže absolvovať viacero ročníkov počas jedného šk. roka, môže absolvovať jeden alebo viac predmetov vo vyššom ročníku

PROJEKTY A ROČNÍKOVÉ PRÁCE:

-          tvorba projektov je súčasťou vyučovania vo všetkých ročníkoch. Ide o spoločné projekty tvorené pri práci na hodine alebo samostatné v rámci domácej prípravy, často krát založené na princípe dobrovoľnosti, ktoré potom žiaci vzájomne prezentujú na vyučovaní.

-          záverečná ročníková práca a jej následná prezentácia pred žiakmi, učiteľmi a rodičmi je jednou z podmienok úspešného absolvovania ročníka. Témy si deti vyberajú podľa vlastného záujmu zodpovedajúce ich veku . Spracovanie konkrétnej problematiky je väčšinou v 1. a 2. roč. vo forme plagátu a od 3. roč. je to textová forma spolu s prezentáciu Power Point.

HODNOTENIE ŽIAKOV:

-          na 1. stupni sú žiaci hodnotení percentuálne a pomocou stupnice A,B,C,D

-          na 2. stupni je hodnotenie žiakov vyjadrené  známkou na stupnici 1-5,  rovnako ako v bežnej triede

-          slovné hodnotenie učiteľom - učiteľovi umožňuje aplikovať pozitívne hodnotenie jednotlivca a tiež individuálne návrhy a rady pre konkrétne dieťa

-          sebahodnotenie - je súčasťou hodnotenia žiakov a dieťa má v ňom priestor na vyjadrenie vlastného názoru na svoju prácu a tiež možnosť na vytýčenie si vlastných cieľov  smerujúcich k zlepšeniu sa v problematických činnostiach

-          súčasťou vysvedčenia je doložka o absolvovaní primárneho (1.stupeň) a nižšieho stredného (2.stupeň) vzdelania v programe pre intelektovo nadané deti

OSTATNÉ ŠPECIFIKÁ:

-          menších počet detí v triede (max. 16)

-          nepísanie pravidelných DÚ, dobrovoľné DÚ

-          akceptovanie netradičných riešení úloh

-          rozvoj logického, problémového a kritického myslenia

-          rozvoj sociálnych, komunikačných zručností a zručností pre uplatnenie sa v živote

 

 

Školský vzdelávací program pre triedy s intelektovo nadanými deťmi v úplnom znení je k nahliadnutiu  u vedenia ZŠ Kubranská