Logická olympiáda 2018

Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním je celoslovenskou súťažou pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií (tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ale aj integrovaní - začlenení žiaci so všeobecným intelektovým nadaním v klasickej, bežnej triede). 
 
Súťaž prebieha pravidelne (od roku 2013) v školských kolách, následne v celoslovenskom finálovom kole, ktoré sa každoročne uskutočňuje v Prešove. Súťaž preverí logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok i verbálne myslenie. 
 

Tento rok v Prešove (11.4.2018) našu školu reprezentovali 

v kategórii A:
Filip Šalamon 4.A ...............................skončil na 14.mieste z počtu 42
Martin Straka 4.A................................skončil na 28.mieste z počtu 42
v kategórii B:
Michal Čarnogurský 5.A.....................skončil na 4.mieste z počtu 61
Timotej Griffin 6.A..............................skončil na 29.mieste z počtu 61
 
Chlapcom blahoželáme a ďakujeme ;-)